Algemeen

Uw privacy is belangrijk voor G.R.L.-GLASRECYCLING NV.

Daarom verwerkt G.R.L.-GLASRECYCLING NV uw persoonsgegevens zo min mogelijk. Voor zover er informatie door ons wordt verwerkt, geschiedt dit in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante regelgeving die uw privacy en de privacy van uw dossiergegevens beschermen. Dit betekent dat wij alleen informatie verwerken voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan dit privacy statement te hebben gelezen en akkoord te gaan met de mogelijke gevolgen die het gebruik van onze diensten voor uw privacy heeft.

 1. G.R.L.-GLASRECYCLING NV en derden
 2. Wat voor een informatie wordt door G.R.L.-GLASRECYCLING NV verwerkt en voor welk doel?
 3. In welke gevallen wordt deze informatie aan derden verstrekt?
 4. Hoe waarborgen wij uw privacy?
 5. Links naar andere websites
 6. Toegang en correctie van uw gegevens

 

 1. G.R.L.-GLASRECYCLING NV en derden

G.R.L.-GLASRECYCLING NV is uiteraard niet de enige partij die betrokken is bij haar dienstverlening. Zo wordt u waarschijnlijk toegang tot het internet verschaft door een internet service provider en via een telecommunicatieaanbieder. Bovendien wordt de informatie die u door middel van de software verwerkt mogelijks opgeslagen op een internet server van derden. Zoals u zal begrijpen, heeft G.R.L.-GLASRECYCLING NV geen invloed op mogelijke handelingen die anderen met uw (persoon)gegevens verrichten en accepteert zij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

 1. Wat voor een informatie wordt door G.R.L.-GLASRECYCLING NV verwerkt en voor welk doel?

Klantgegevens

Onder klantgegevens verstaan wij onder meer de naam van uw organisatie, adresgegevens, telefoongegevens, e-mailadres en de naam van een contactpersoon. Uw klantgegevens worden door ons geregistreerd voor

de facturatie van onze diensten en om zo nodig contact met u te kunnen opnemen.

Cookies

Cookies bevatten gegevens van een bezoeker van een website en zorgen ervoor dat deze websites de computer herkennen bij herhaald bezoek. Door middel van cookies worden bepaalde gegevens bewaard, zoals een wachtwoord en gebruikersnaam. Iedere bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Logbestanden

Naast uw IP-adres worden nog een aantal andere gegevens geregistreerd, zoals het soort verbinding, de browser waar u gebruik van maakt, het besturingssysteem van uw computer.

Beveiliging

G.R.L.-GLASRECYCLING NV is beveiligd tegen misbruik van deze gegevens door derden. G.R.L.-GLASRECYCLING NV neemt veiligheidsmaatregelen om de gegevens van haar klanten te beschermen. We gebruiken standaard online veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld authenticatie en gecodeerde verwerking, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. U dient zich echter te realiseren dat geen enkele beveiliging volledig waterdicht is. G.R.L.-GLASRECYCLING NV neemt daarnaast maatregelen om alle informatie ook offline te beschermen. Al uw informatie wordt bewaard in een veilige, afgeschermde omgeving. Alleen geautoriseerde medewerkers die informatie nodig hebben om bepaalde werkzaamheden te kunnen verrichten, zoals beheerder die het onderhoud van de servers en het gegevensbeheer verzorgen, hebben toegang tot de gegevens. De beheerders zullen daarbij niet inhoudelijk kennis nemen van de gegevens, maar toegang tot individuele gegevens is soms noodzakelijk voor beheer of het oplossen van storingen.

 

 1. In welke gevallen wordt deze informatie aan derden verstrekt?

De gegevens die door ons worden verzameld zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verhuurd of verkocht aan derden. In de volgende gevallen zullen we uw gegevens echter wel aan derden verstrekken:

Indien wij uw toestemming hebben

Indien wij vragen om uw toestemming zullen we dit doen onder vermelding van welke informatie wij willen verstrekken, aan wie wij deze willen verstrekken en waarom. Zonder uw toestemming zullen wij de desbetreffende informatie niet verstrekken.

Indien wij hiertoe door de wet worden verplicht

In de gevallen door de wet bepaald zullen wij uw gegevens aan de bevoegde instantie verstrekken.

In geval van gehele of gedeeltelijke verkoop van ons bedrijf

Gegevens die door ons worden verzameld kunnen door ons worden overgedragen indien wij ons bedrijf of een deel daarvan verkopen.

 

 1. Hoe waarborgen wij uw privacy en de privacy van uw gegevens?

Teneinde al uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van (persoon)gegevens te voorkomen. Bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens gebruiken wij codering.

 

 1. Links naar andere websites

Deze website van G.R.L.-GLASRECYCLING NV kan links bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden en niet in overeenstemming zijn met deze Privacy Statement. Wanneer u linken naar andere websites maakt via deze site, geldt het Privacy Statement van die andere website en is ons privacy beleid niet langer van toepassing. We raden u aan het privacy beleid van elke site door te nemen voordat u uw persoonlijk identificeerbare informatie geeft. G.R.L.-GLASRECYCLING NV is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites van derden.

 

 1. Toegang en correctie van uw gegevens

 Toegang

Indien u inzicht wilt in uw gegevens of bepaalde gegevens uit onze database(s) wilt laten verwijderen dan wel laten aanpassen of wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via info@grl.be. U kunt ons op dit e-mailadres ook bereiken indien u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy statement.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

G.R.L.-GLASRECYCLING NV behoudt zich het recht voor deze privacyregeling te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacy regeling is steeds te consulteren op www.grl.be.